Dokumentacja medyczna

Wgląd do dokumentacji

Jednym z niezbywalnych praw każdego pacjenta jest prawo do wglądu do swojej dokumentacji medycznej. Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.) pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Prawo także ma osoba upoważniona przez pacjenta.

Zgodnie z przywołanym przepisem udostępnienie dokumentacji może polegać na:

  • wglądzie, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  • sporządzeniu jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  • wydaniu oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  • otrzymaniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  • otrzymaniu na informatycznym nośniku danych.

 

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.


Niemniej z mocy prawa – niezależnie od dyspozycji pacjenta – do dostępu do dokumentacji medycznej upoważnione są:

1) podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych danego pacjenta;

2) organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;

3) podmioty o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;

4) upoważnione przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osoby wykonujące zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;

5) minister właściwy do spraw zdrowia, sądy (w tym sądy dyscyplinarne) prokuratura, lekarze sądowi i rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

6) inne uprawnione – na mocy odrębnych ustaw – organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

7) organy rentowe oraz zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

8) podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

9) zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

10) komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowe komisje lekarskie oraz komisje lekarskie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległe Szefom właściwych Agencji;

11) osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z procedurą oceniającą podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedurą uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;

12) wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;

13) spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;

14) osoby wykonujące czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;

15) członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych.


A co w przypadku gdy upoważnimy do dostępu do naszej dokumentacji medycznej instytucję (np. Fundację)?

Upoważnienie przez pacjenta (np. będącego podopiecznym Fundacji) konkretnej osoby do jego dokumentacji medycznej ma taki skutek, że osoba upoważniona wstępuje w prawo pacjenta w zakresie udostępnienia dokumentacji medycznej (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 13 lipca 2010 r. II SAB/Rz 29/10.).

Z funkcjonalnego punktu widzenia upoważnienie do informacji medycznej udzielone osobie zaufanej, powoduje, że nie funkcjonuje ona jako zastępca i nie wykonuje czynności w imieniu pacjenta, a uzyskuje tylko dla siebie dostęp do zastrzeżonej wiedzy o innej osobie.


Czy pacjent może sam przekazać dokumentację medyczną innej instytucji?

Nie istnieją żadne przeszkody, aby dokumentację medyczną niezbędną do wykonania założeń np. programu pomocowego dostarczył sam pacjent. Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej jego dotyczącej jest nieograniczone i w każdej chwili pacjent może wnieść o jej udostępnienie w jednej z form określonej art. 27 ustawy.


Powyższe cytaty pochodzą z ekspertyzy prawnej Wydziału Prawnego Biura Praw Pacjenta (oryginał w posiadaniu Fundacji)