Powitanie

Szanowni Państwo, każda działalność publiczna w obszarze pożytku publicznego jest niezmiernie ważnym przedsięwzięciem. Zasadniczą jej cechą jest ukierunkowanie celów nie na Fundację czy jej pracowników a bezpośrednio na ludzi z zewnątrz (w tym na osoby fizyczne i prawne, na różne gremia, kluby, stowarzyszenia i inne fundacje). Zadaniem każdej fundacji jest działanie w obszarach zgodnych z celami działania oraz z wykorzystaniem wiedzy, doświadczenia, biznesowego know-how Fundatora oraz władz a wszystko to dla dobra ogółu społeczeństwa.

Z aktu założycielskiego wynika, że Fundacja REFFORM na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych oraz Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji działa nie tylko jako organizacja wspierająca działania osób fizycznych i prawnych ale także sama prowadzi działalność gospodarczą w obszarach pożytku publicznego i wpiera działania innych osób i instytucji w tym zakresie.

Ponieważ działa w obszarze pożytku publicznego, to po 2 latach działalności będzie się starać o status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Dlaczego taka nazwa Fundacji?

Dlatego, że powinna ona oddawać możliwie najlepiej to, czym fundacja się zajmuje, jakie wartości propaguje i komu chce pomagać. W nazwie Fundacji Refform są 4 komponenty:

Refform – to nazwa własna części firmy, której fundator jest prawnym pełnomocnikiem i która działa na rynku od 2004 roku. Tylko w latach 2010-2015 firma ta przekazała osobom fizycznym i instytucjom w formie nagród, upominków, darowizn i in. form wyróżnień prawie 50.000,00 złotych <<<załącznik – rozliczenie sponsoringu>>>. W roku 2016 firma przekazała Fundacji „Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy” kwotę 1380,00 zł. Firma wspierała i wspiera działania w obszarach równouprawnienia, antydyskryminacji, przeciwdziałania wykluczeniom oraz tworzenia warunków równych szans. Działalność firmy dała podstawy do zbudowania solidnych fundamentów organizacyjnych i finansowych Fundacji.

Promocja Zdrowia – jest jedną z najważniejszych sfer życia każdego człowieka. Brak zdrowia i jego konsekwencje często uniemożliwiają człowiekowi dalszą pracę, odsuwają od aktywnej części społeczeństwa i powodują wiele urazów psychicznych. Promocja zdrowia zatem jest zadaniem pierwszoplanowym.

Budowanie Więzi Społecznych – budowanie więzi społecznych jednoczy ludzi wokół wspólnych wartości, funkcji społecznych, dodaje siły do działania i czyni, że wszelkie życiowe wyzwania stają się proste do rozwiązania, a same relacje międzyludzkie bardziej otwarte. W ten sposób w naturalny sposób łączą ludzi w spójne grupy o podobnych lub tożsamych celach wzbogacają je o osobiste doświadczenia. Budowanie więzi jest zatem nie tylko koniecznością ale i obowiązkiem każdego człowieka – tym bardziej każdego społecznika.

Przeciwdziałanie Wykluczeniom i Dyskryminacji – w przestrzeni publicznej i to zarówno tej prywatnej, jak i oficjalnej, instytucjonalnej można znaleźć dużą liczbę dramatów ludzkich: przykładów wykluczenia społecznego i dyskryminacji. Przeciwdziałanie tym szkodliwym dla ludzi i społeczeństwa zjawiskom jest ze wszech miar konieczne i musi polegać nie tylko na systemowej pomocy osobom wykluczonym i dyskryminowanym ale przede wszystkim na systematycznej pracy uświadamiającej prawa tych osób do szacunku i godności oraz równego traktowania. Dyskryminacja ze względu na pochodzenie, płeć czy orientację seksualną jest plagą naszych czasów i należy jej przeciwstawić się z całą mocą dla dobra ogółu.

Działania fundacji

Status Fundacji, który został określony w akcie założycielskim daje Fundacji ogromne szerokie spektrum możliwości obszarów, na których to Fundacja będzie działać: od prostych akcji uświadamiających, przez warsztaty i szkolenia, organizację i współorganizację przedsięwzięć konsolidujących grupy społeczne po zaawansowane organizacyjnie przedsięwzięcia, np. zbiórki pieniężne, akcje protestacyjne.

W realizacji powyższych zadań i celów statutowych Fundacja korzystać będzie z darowizn, odpisów z 1{1b15491142617a9a36d6c94a049d987338e3cd6d6b41308626da7153c8fc1374} z podatków od osób fizycznych, spadków oraz licznych programów pomocowych w Polsce i całej Unii Europejskiej.