Razem Plus II – czyli zespół wespół

„Organizacja pozarządowa, to organizacja działająca między strefą publiczną a prywatną: ani nie jest organem administracji publicznej, ani też jej działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku. Termin ten odnosi się zazwyczaj do stowarzyszeń i fundacji, choć lista jednostek działających w sferze pozarządowej jest zdecydowanie dłuższa.” /cyt. za http://fakty.ngo.pl/ngo-a-opp /.

Siła oddziaływania organizacji pozarządowej jest wypadkową wielu czynników, w tym specyfiki środowiska, na rzecz którego działa, doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu projektów, organizowaniu przedsięwzięć a nawet swoistego know-how w kontaktach z organami państwa. By siłę oddziaływania zwiększyć, by rozwinąć swoje możliwości a tym samym zwiększyć krąg osób, którym organizacja pozarządowa pomaga niektóre z nich łączą się w grupy robocze, w konsorcja czy po prostu tworzą formalny projekt ze wspólną płaszczyzną działania.

Fundacja REFFORM została zaproszona do zespołu złożonego z organizacji pozarządowych, by wspólnie zrealizować projekt finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawę. Projekt ten ma na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawa w latach 2018-2020 a „Razem Plus II”, to nazwa własna tego projektu. W skład grupy organizacji pozarządowych podejmujących się współpracy w celu realizacji tego zadania wchodzą:

  • Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy” 
  • Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami”
  • Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”
  • Stowarzyszenie Pomoc Socjalna
  • Fundacja Refform na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych oraz Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji
  • Stowarzyszenie Bears Of Poland.

Fundacja REFFORM w ramach tego zadania przeprowadzi zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla osób HIV+ w grupie MSM i środowisku fetyszowym.