RODO / GDPR

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że Fundacja REFFORM na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych oraz Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji  (KRS 0000664481,  NIP 1132931090, REGON 366605863), zwana dalej Fundacją, jest właścicielem strony internetowej www.fundacjarefform.pl (zwanej dalej Portalem) i przetwarza dane osobowe. Powierzenie danych osobowych odbywa się wyłącznie poprzez świadome ich udostępnienie podczas rejestracji do subskrypcji strony lub poprzez rejestrację do programów prowadzonych przez Fundację.

Ponieważ powierzone dane mogą stanowić dane osobowe w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), dlatego naszym obowiązkiem jest zapoznać Panią/Pana z wszystkimi informacjami dotyczącymi ich przetwarzania.

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Zarząd Fundacji REFFORM na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych oraz Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji (KRS 0000664481,  NIP 1132931090, REGON 366605863).
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zarząd Fundacji REFFORM Al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa lub mailowo: biuro@fundacjarefform.pl .
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
  • Zarząd Fundacji REFFORM ­i jego organy (Kapituła Fundacji i Komisja Rewizyjna) – w zakresie prowadzenia korespondencji niezbędnej do wykonywania swoich zadań oraz funkcji sprawowanych przez Fundację.
  • współpracujący z Fundacją psycholodzy i prawnicy – wyłącznie w zakresie współpracy w ramach programu The Nest.
  • Stowarzyszenie Bears of Poland – wyłącznie w zakresie współpracy i realizacji wspólnych programów i przedsięwzięć
  • osoby i instytucje współpracujące w ramach przedsięwzięć organizowanych w celu realizacji celów statutowych Fundacji.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich, tj. poza obszar Unii Europejskiej.
 8. Dane osób korzystających z programów oferowanych przez Fundację mogą być pseudonimizowane i anonimizowane.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji.
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
  • kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@fundacjarefform.pl ,
  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zarząd Fundacji REFFORM (IOD) Al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Uaktualniono: 14.05.2018 r.