Tagi‘HIV+’

Razem Plus II – działamy

W marcu tego roku Fundacja REFFORM została zaproszona do zespołu złożonego z organizacji pozarządowych w celu realizacji zadania publicznego finansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawę. Projekt ten ma na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w m. st. Warszawa w latach 2018-2020 a „Razem Plus II” – to nazwa projektu. W skład konsorcjum organizacji pozarządowych realizujących to zadanie wchodzi 7 organizacji: Zjednoczenie na Rzecz Żyjących…

Razem Plus II – czyli zespół wespół

“Organizacja pozarządowa, to organizacja działająca między strefą publiczną a prywatną: ani nie jest organem administracji publicznej, ani też jej działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku. Termin ten odnosi się zazwyczaj do stowarzyszeń i fundacji, choć lista jednostek działających w sferze pozarządowej jest zdecydowanie dłuższa.” /cyt. za http://fakty.ngo.pl/ngo-a-opp /. Siła oddziaływania organizacji pozarządowej jest wypadkową wielu czynników, w tym specyfiki środowiska, na rzecz którego działa,…