Twój podatek – Twoja decyzja

Ostatni dzwonek

Już tylko niecały miesiąc pozostał do zakończenia okresu, w którym każdy może zdecydować jak i komu przekazać swój 1% z podatku. Jeśli tego nie uczynisz, to kwota ta trafi do budżetu państwa i tam zostanie rozdysponowana zgodnie z bieżącymi potrzebami. W każdym razie odkąd można samemu zdecydować, jak rozdysponować swój 1% z podatku zwiększa się systematycznie liczba osób i firm, które właśnie same chcą móc decydować, gdzie ich 1% z podatku zostanie przesłany.

1% z podatku

Decyzja o tym, komu przekazać 1% z podatku wymaga zastanowienia się. Można przekazać swój 1% z podatku osobie prawnej (np. organizacji pożytku publicznego – OPP), można wręcz wskazać na konkretny cel konkretną osobę, do której ma ów 1% z podatku być przekazany. Organizacja, które jeszcze nie mają statusu organizacji pożytku publicznego mogą także pośrednio skorzystać z tej procedury. Otóż, zgodne z prawem jest przekazanie 1% z podatku każdej OPP, by ta w Twoim imieniu przekazała tę kwotę innej organizacji nie mającej jeszcze takiego statusu.

Jak dokonać przekazania 1% z podatku?

Wystarczy w formularzu rozliczenia podatku za rok 2016 odnaleźć odpowiednią rubrykę (poniżej) a następnie wpisać w nią nr KRS organizacji, której 1% z podatku chcemy przekazać. W rubryce o nazwie 139. Cel szczegółowy można wpisać nazwę programu, celu czy nawet imię i nazwisko konkretnej osoby (np. podopiecznego danej organizacji), by skutecznie przekazać swój 15 z podatku.

Przekład poniższy obrazuje, jak przekazać swój 1% z podatku Fundacji REFFORM (nie jesteśmy jeszcze OPP) na cele statutowe. Po pierwsze – w rubryce 137. Numer KRS, co warte podkreślenia, nie widnieje numer KRS naszej Fundacji tylko innej OPP, w tym przypadku Zjednoczenia Pozytywni w Tęczy, które jako OPP może 1% z podatku zbierać. Na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zjednoczeniem Pozytywni w Tęczy a Fundacją REFFORM ów 1% z podatku trafi do naszej Fundacji jeśli w rubryce 139. Cel szczegółowy zostanie wpisane słowo „REFFORM” lub „DLA REFFORM”

W rubryce 140. Wyrażam zgodę można zaznaczyć czy chcemy, byśmy wiedzieli kto nam 1% z podatku przekazuje. Postawienie krzyżyka oznacza, że Urząd Skarbowy przekazuj ac wykaz wpłat przekaże także imię i nazwisko darczyńcy.

Zachęcamy …

Jako młoda Fundacja dysponująca jedynie wkładem finansowym, który został przekazany przez Fundatora w dniu powołania Fundacji do życia jesteśmy na etapie zbierania niezbędnych funduszy, które umożliwią nam skuteczne realizowanie celów Fundacji. W Statucie Fundacji określono następujące cele działania:

  1. Edukacja i propagowanie wiedzy o zdrowiu i promocja zdrowia.
  2. Budowanie więzi społecznych.
  3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
  4. Krzewienie równouprawnienia i postaw antydyskryminacyjnych oraz wspieranie przedsięwzięć z nimi związanych.
  5. Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot edukację zdrowotną, profilaktykę zagrożeń dla zdrowia i bezpieczniejszego seksu w społeczeństwie.
  6. Niesienie pomocy społecznej dla osób najuboższych i chorych.
  7. Prowadzenie akcji dobroczynnych.
  8. Prowadzenie działalności w zakresie organizacji lub współorganizacji przedsięwzięć o charakterze społecznym, integracyjnym i kulturalno-oświatowym.

Fundacja od chwili powołania zdołała już zorganizować 2 obozy integracyjne dla osób z całej Polski (łącznie dla 64 osób), nieustannie wspiera przedsięwzięcia integracyjne (społeczność multifetyszowa), inicjuje spotkania międzypokoleniowe (np. z kombatantami i byłymi żołnierzami partyzantki na Kielecczyźnie), akcje społeczne (np. oczyszczania lasów), funduje nagrodę główną w nadchodzących pierwszych w Polsce Wyborach Mister Rubber Poland 2017. W najbliższym czasie wprowadzi program pomocowy dla osób chorych lub wymagających pomocy.

Fundację prowadzi Zarząd a jej organem doradczym jest Kapituła Fundacji. Nadzór sprawozdawczy nad Fundacją ma minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.


Dodatkowe źródło:

http://www.money.pl/pit/poradniki/1-procent/