Cele statutowe

1. EDUKACJA I PROPAGOWANIE WIEDZY O ZDROWIU I PROMOCJA ZDROWIA.

2. BUDOWANIE WIĘZI SPOŁECZNYCH.

3. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU.

4. KRZEWIENIE RÓWNOUPRAWNIENIA I POSTAW ANTYDYSKRYMINACYJNYCH ORAZ WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z NIMI ZWIĄZANYCH.

5. WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄCYCH ZA PRZEDMIOT EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ, PROFILAKTYKĘ ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA I BEZPIECZNIEJSZEGO SEKSU W SPOŁECZEŃSTWIE.

6. NIESIENIE POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NAJUBOŻSZYCH I CHORYCH.

7. PROWADZENIE AKCJI DOBROCZYNNYCH.

8. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ORGANIZACJI LUB WSPÓŁORGANIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM, INTEGRACYJNYM I KULTURALNO-OŚWIATOWYM.