Statut

Fundacji REFFORM
na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych
oraz Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji

z siedzibą w Warszawie

 

Fundacja pod nazwą Fundacja REFFORM na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych oraz Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Roberta Strzeleckiego zwanym dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 8 kwietnia 2016 roku przez notariusz Anitę Hnatyszyn w jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy Al. Niepodległości nr 35 lokal 4, za numerem repertorium A 1204/2016, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

ROZDZIAŁ I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Oznaczenia i charakter prawny

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.
 3. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 2. Siedziba i teren działalności

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
 3. Fundacja może:
  1. tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,
  2. uczestniczyć w fundacjach.

§ 3. Nadzór nad Fundacją

Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 4. Wyróżnienia

Fundacja może ustanawiać stypendia, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej celów.

§ 5. Działalność pożytku publicznego

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności a działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II.  CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6. Cele Fundacji

Celami Fundacji są:

 1. Edukacja i propagowanie wiedzy o zdrowiu i promocja zdrowia.
 2. Budowanie więzi społecznych.
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 4. Krzewienie równouprawnienia i postaw antydyskryminacyjnych oraz wspieranie przedsięwzięć z nimi związanych.
 5. Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot edukację zdrowotną, profilaktykę zagrożeń dla zdrowia i bezpieczniejszego seksu w społeczeństwie.
 6. Niesienie pomocy społecznej dla osób najuboższych i chorych.
 7. Prowadzenie akcji dobroczynnych.
 8. Prowadzenie działalności w zakresie organizacji lub współorganizacji przedsięwzięć o charakterze społecznym, integracyjnym i kulturalno-oświatowym.

§  7. Realizacja celów Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie:

 1. Organizowania i finansowania:
  1. akcji społecznych, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy;
  2. zakupu towarów dla ratowania zdrowia lub życia;
  3. akcji oraz kampanii społecznych mających na celu propagowanie prawa antydyskryminacyjnego oraz równouprawnienia i zapobiegania wykluczeniu społecznemu;
  4. konkursów środowiskowych, współpracy z innymi organizacjami, w tym z fundacjami i stowarzyszeniami w Polsce i zagranicą działającymi na rzecz konsolidacji środowisk i równouprawnienia;
  5. przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, których celem jest promocja zdrowia.
 2. Finansowania kosztów leczenia osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia.
 3. Udzielania, organizowania lub współorganizowania pomocy społecznej.
 4. Prowadzenia finansowanej przez Fundację działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawniczej książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych oraz internetowych.
 5. Podejmowania przedsięwzięć wspierających rozwój polityki antydyskryminacyjnej, w tym organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze społecznym i kulturalno-oświatowym.
 6. Organizowania akcji zbierania podpisów do władz w sprawie zmiany przepisów prawa.

§ 8. Działalność gospodarcza

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych.
 2. Przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest:
  1. działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
  2. działalności portali internetowych (PKD 63.12.Z);
  3. wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
  4. działalności obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
  5. wydawania książek (PKD 58.11.Z);
  6. wydawania gazet (PKD 58.13.Z);
  7. stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji (PKD 70.21.Z);
  8. pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
  9. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
  10. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).
 3. Dla realizacji swych statutowych celów Fundacja może także podejmować współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego i właściwym ministrem.

§ 9. Współpraca

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji, w tym: stowarzyszeń, zrzeszeń, fundacji, szkół oraz kół i klubów.

 

ROZDZIAŁ III.  MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10. Majątek Fundacji

Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w całości przekazany przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i majątek ruchomy, pozyskane przez Fundację w trakcie jej działania. Środki z funduszu założycielskiego przeznaczone na działalność gospodarczą wynoszą 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 12. Dochody Fundacji

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków i zapisów;
  2. subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych;
  3. zbiórek publicznych;
  4. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;
  5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 3. Dochody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 13. Księgowość finansowa

Działalność gospodarcza Fundacji wyodrębniona jest na poziome księgowym i rachunkowym.

§ 14. Działalność zakazana

Z majątku Fundacji, a także ze środków na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („osoby bliskie”).
 2. Przekazywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

 

ROZDZIAŁ IV.  ORGANY FUNDACJI

§  15. Organy Statutowe i Władze Fundacji

 1. Organami Fundacji są:
  1. Zarząd Fundacji,
  2. Kapituła Fundacji,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Nie można łączyć funkcji członka Kapituły Fundacji i Zarządu Fundacji.
 3. Nie można łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej i Zarządu Fundacji.
 4. Członkowie Kapituły Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, nie mogą też wobec członków Zarządu pozostawać w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia.
 5. Członkowie Zarządu, członkowie Kapituły Fundacji, członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach otrzymywać zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków związanych z działalnością Fundacji.
 6. Członkowie Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej muszą być osobami nieskazanymi prawomocnym wyrokami sądu i nie mogą być spokrewnione.

§ 16. Kompetencje Zarządu Fundacji

 1. Zarząd Fundacji jest najwyższym organem Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
  1. zmiana celów i statutu Fundacji,
  2. likwidacja Fundacji lub jej połączenie z inną fundacją,
  3. powoływanie i odwoływanie członków Kapituły Fundacji.
  4. zwoływanie posiedzeń Zarządu Fundacji.
  5. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  6. opracowywanie rocznych budżetów i planów działania oraz sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;
  7. opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji;
  8. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  9. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
  10. powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
  11. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
 3. Decyzje Zarządu Fundacji podejmowane są w drodze jednomyślnych uchwał.
 4. Posiedzenie Zarządu Fundacji może być zwołane przez:
  1. każdego z członków Zarządu z osobna,
  2. Fundatora.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. d. powyżej Zarząd Fundacji, poza upoważnieniem do zwołania posiedzenia Zarządu Fundacji, przyjmuje równocześnie projekty swoich uchwał.

§ 17. Skład Zarządu Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa i Wiceprezesa.
 2. Skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator na czas nieoznaczony.
 3. W skład Zarządu wchodzi Fundator.
 4. Powołując osobę do składu Zarządu Fundator wskazuje funkcję, jaką dana osoba pełni w składzie Zarządu.

§ 18. Ustanie członkostwa

Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:

 1. Śmierci członka Zarządu;
 2. Odwołania przez Fundatora w szczególności w przypadku:
  1. złożenia przez członka Zarządu rezygnacji;
  2. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;
  3. naruszenia postanowień statutu Fundacji;
  4. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
 3. Nie pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu w danym roku kalendarzowym.

§ 19. Kierowanie Zarządem i składanie oświadczeń

 1. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes.
 2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych i innych niż majątkowe upoważniony jest:
  1. Prezes Zarządu – jednoosobowo,
  2. Wiceprezes Zarządu – jednoosobowo.

§ 20. Uchwały i odpowiedzialność Zarządu Fundacji

 1. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.
 2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

§ 21. Wynagrodzenie i wydatki

 1. Członkowie Zarządu Fundacji za swoją pracę nie pobierają wynagrodzenia.
 2. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.
 3. Wynagrodzenia wypłacane są ze środków Fundacji.
 4. W uzasadnionych przypadkach Członkowie Zarządu, członkowie Kapituły Fundacji, członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków związanych z działalnością na rzecz fundacji.

§ 22. Posiedzenia Zarządu Fundacji

 1. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 2. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Kapituły Fundacji albo innego członka Zarządu.
 3. Zebrania Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie lub poprzez konferencję z przekazem obrazu i dźwięku, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia tak przeprowadzonego uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.
 4. Do udziału w posiedzeniu Zarządu Fundacji – na wniosek Fundatora lub Prezesa Fundacji lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – zaprosić można łącznie lub osobno:
  1. Przewodniczącego Kapituły Fundacji
  2. Sekretarza Kapituły Fundacji
  3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

§ 23. Kapituła Fundacji

 1. Kapituła Fundacji jest organem doradczym Fundacji.
 2. Kapituła składa się z minimum 5 członków.
 3. Kadencja członków Kapituły Fundacji wynosi 1 rok.
 4. Do kompetencji Kapituły Fundacji należy:
  1. wyrażanie opinii we wszelkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek;
  2. rekomendowanie Zarządowi Fundacji podejmowanie decyzji o współpracy, zakończenia współpracy oraz innych decyzji związanych z dwustronnymi relacjami pomiędzy podmiotami prawnymi lub osobami fizycznymi w ramach realizacji celów Fundacji;
  3. opracowywanie kalendarium przedsięwzięć istotnych do realizacji celów Fundacji;
  4. proponowanie Zarządowi Fundacji kandydatów do uzupełnienia składu Kapituły Fundacji;
  5. proponowanie powołanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
  6. wybieranie ze swojego składu:
   1. Przewodniczącego Kapituły,
   2. Sekretarza Kapituły,
   3. członków Komisji Rewizyjnej.
 1. Kapituła Fundacji może uchwalić Regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 24. Powołanie Kapituły Fundacji

 1. Powołanie Kapituły Fundacji nastąpi na pierwszym Posiedzeniu Zarządu Fundacji zorganizowanym jednak nie później niż w przeciągu 30 dni od daty rejestracji Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 2. Powołani członkowie otrzymają od Zarządu Fundacji Akty Powołania.

§ 25. Ustanie członkostwa

 1. Członkostwo w Kapitule Fundacji ustaje z dniem:

a. odwołania przez Zarząd Fundacji w szczególności w przypadku:

   1. nienależytego wypełniania funkcji członka Kapituły Fundacji;
   2. naruszenia postanowień statutu Fundacji;
   3. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;

b. upływu kadencji;
c. śmierci jej członka;
d. złożenia przez niego rezygnacji;
e. dłuższego niż rok nie pełnienia obowiązków członka lub nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Kapituły Fundacji w danym roku kalendarzowym.

 1. Odwołanie, o którym mowa w § 25 1 lit. a. powyżej następuje w drodze uchwały Zarządu Fundacji.

§ 26. Osoby funkcyjne w Kapitule Fundacji

 1. Członkowie Kapituły Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie osoby funkcyjne zgodnie z § 23 ust. 4 lit. f.
 2. Przewodniczący i Sekretarz Kapituły Fundacji są uprawnieni do występowania w imieniu Kapituły Fundacji w okresach pomiędzy jej posiedzeniami.

§ 27. Kierowanie Kapitułą Fundacji

 1. Pracami Kapituły Fundacji kieruje jej Przewodniczący.
 2. Kapituła Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
 3. Posiedzenia Kapituły Fundacji zwoływane są przez jej Przewodniczącego lub Sekretarza z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
 4. Posiedzenia Kapituły Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
 5. Posiedzenia Kapituły Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez prowadzącego posiedzenie oraz wyznaczonego przezeń protokolanta.
 6. W posiedzeniach Kapituły Fundacji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu a także inne zaproszone osoby.

§ 28. Uchwały Kapituły Fundacji

 1. Uchwały Kapituły Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Kapituły Fundacji.
 2. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – głos Sekretarza.
 3. Uchwały Kapituły Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego również poprzez środki przekazu elektronicznego (e-mail) o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.
 4. Uchwały Kapituły Fundacji są kierowane do Zarządu Fundacji.

§ 29. Komisja Rewizyjna

 1. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje Kapituła Fundacji na drodze wyboru większością zwykłą w głosowaniu tajnym na pierwszym swoim posiedzeniu.
 2. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli oraz nadzoru Fundacji ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków:
  1. Przewodniczącego;
  2. Wiceprzewodniczącego;
  3. Sekretarza
 4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu Fundacji ani Fundator ani osoby funkcyjne Kapituły Fundacji.
 5. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej wynosi 1 rok.
 6. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z dniem:
  1. odwołania przez Zarząd Fundacji w przypadku:
   1. nienależytego wypełniania funkcji członka Kapituły Fundacji;
   2. naruszenia postanowień statutu Fundacji;
   3. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
  2. upływu kadencji;
  3. śmierci;
  4. złożenia przez niego rezygnacji;
  5. dłuższego niż rok nie pełnienia obowiązków członka lub nie uczestniczenia
   w trzech kolejnych posiedzeniach Komisji Rewizyjnej w danym roku kalendarzowym.
 1. Odwołanie, o którym mowa w § 29 6 lit. a. powyżej następuje w drodze uchwały Zarządu Fundacji.
 2. Wybory uzupełniające do składu Komisji Rewizyjnej odbywają się niezwłocznie, tj. podczas najbliższego zebrania członków Kapituły Fundacji.
 3. Do zadań oraz uprawnień Komisji Rewizyjnej należy:
  1. nadzorowanie wszystkich dziedzin działalności Fundacji, a w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji,
  2. kontrolowanie stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji,
  3. opiniowanie planów dotyczących działalności Fundacji;
  4. składanie wniosków do Zarządu Fundacji;
  5. wszczynanie postępowań wyjaśniających;
  6. sporządzanie oceny działalności Fundacji.
 4. Wszelkie wnioski Komisji Rewizyjnej składane są Kapitule Fundacji.

ROZDZIAŁ V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30. Zmiana Statutu Fundacji

Zmiana statutu Fundacji a w tym i jej celów wymaga Uchwały Specjalnej, którą podejmuje jednogłośnie Zarząd Fundacji w głosowaniu jawnym przy obecności wszystkich jego członków.

§ 31. Połączenie z innymi podmiotami

Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga Uchwały Specjalnej, którą podejmuje Zarząd Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w głosowaniu jawnym przy obecności wszystkich jego członków.

§ 32. Likwidacja Fundacji

Fundacja ulega likwidacji wobec:

 1. Wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona albo osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.
 2. Likwidacja Fundacji wymaga Uchwały Specjalnej, którą podejmuje jednogłośnie Zarząd Fundacji w głosowaniu jawnym przy obecności wszystkich jego członków.
 3. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 6 Statutu. Zarząd Fundacji podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele na jaki majątek zostanie przeznaczony.

§ 33. Sprawozdawczość

Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 3 Statutu, corocznie sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

§ 34. Moc prawna

 1. Statut został uchwalony przez Fundatora w dniu 11 kwietnia 2016 r.
 2. Statut wchodzi w życie  z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.


PDF do pobrania