Statut

STATUT
Fundacji REFFORM
na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych
oraz Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji

z siedzibą w Warszawie

Fundacja pod nazwą Fundacja REFFORM na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych oraz Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Roberta Strzeleckiego, dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 8 kwietnia 2016 roku przez notariusz Anitę Hnatyszyn w jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy Al. Niepodległości nr 35 lokal 4, za numerem repertorium A 1204/2016, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Oznaczenia i charakter prawny

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

      2. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

      3. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres.

      4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

      5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 2. Siedziba i teren działalności

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
 3. Fundacja może:

         a. tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,

         b. uczestniczyć w fundacjach.

§ 3. Nadzór nad Fundacją

Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 4. Wyróżnienia

 1. Fundacja może ustanawiać stypendia, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej celów.
 2. Fundacja może nadawać osobom fizycznym tytuł Honorowego Członka Kapituły Fundacji za wybitne osiągnięcia zbieżne z celami Fundacji. Tytuł może być nadany na czas określony lub nieokreślony.

§ 5. Działalność pożytku publicznego

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności a działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

ROZDZIAŁ II.  CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6. Cele Fundacji

Celami Fundacji są:

 1. Edukacja i propagowanie wiedzy o zdrowiu oraz promocja zdrowia.
 2. Budowanie więzi społecznych.
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 4. Krzewienie równouprawnienia i postaw antydyskryminacyjnych oraz wspieranie przedsięwzięć z nimi związanych.
 5. Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot edukację zdrowotną, profilaktykę zagrożeń dla zdrowia i bezpieczny seks w społeczeństwie.
 6. Niesienie pomocy społecznej osobom najuboższym i chorym.
 7. Prowadzenie akcji dobroczynnych.
 8. Prowadzenie działalności w zakresie organizowania lub współorganizowania przedsięwzięć o charakterze społecznym, integracyjnym i kulturalno-oświatowym.

§ 7. Realizacja celów Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

1. Organizowania i finansowania:

          a. akcji społecznych, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy;

         b. zakupu towarów dla ratowania zdrowia lub życia;

         c. akcji oraz kampanii społecznych mających na celu propagowanie prawa antydyskryminacyjnego oraz równouprawnienia i zapobiegania wykluczeniu społecznemu;

         d. konkursów środowiskowych, współpracy z innymi organizacjami,
w tym z fundacjami i stowarzyszeniami w Polsce i zagranicą działającymi na rzecz konsolidacji środowisk i równouprawnienia;

         e. przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, których celem jest promocja zdrowia.

2. Finansowania kosztów leczenia osób zagrożonych utratą zdrowia lub życia.

3. Udzielania, organizowania lub współorganizowania pomocy społecznej.

4. Prowadzenia finansowanej przez Fundację działalności publicystycznej
i informacyjnej, w tym w drodze wydawniczej książek, czasopism, broszur
i wydawnictw specjalnych oraz internetowych.

5. Podejmowania przedsięwzięć wspierających rozwój polityki antydyskryminacyjnej, w tym organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze społecznym i kulturalno-oświatowym.

6. Organizowania akcji zbierania podpisów do władz w sprawie zmiany przepisów prawa.

§ 8. Działalność gospodarcza

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych.

2. Przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest:

          a . działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);

          b. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);

          c. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);

          d. działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);

          e. wydawanie książek (PKD 58.11.Z);

          f. wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);

          g. public relations i komunikacja (PKD 70.21.Z);

          h. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);

          i. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);

         j. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).

3. Dla realizacji swych statutowych celów Fundacja może także podejmować współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego i właściwym ministrem.

§ 9. Współpraca

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji, w tym: stowarzyszeń, zrzeszeń, fundacji, szkół oraz kół i klubów.

ROZDZIAŁ III.  MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10. Majątek Fundacji

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w całości przekazany przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i majątek ruchomy, pozyskane przez Fundację
w trakcie jej działania. Środki z funduszu założycielskiego przeznaczone na działalność gospodarczą wynoszą 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 11. Odpowiedzialność finansowa

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12. Dochody Fundacji

1. Dochody Fundacji pochodzą z:

         a. darowizn, spadków i zapisów;

         b. subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych;

         c. zbiórek publicznych i aukcji;

         d. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych
i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;

        e. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych.

2. Dochody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 13. Księgowość finansowa

Działalność gospodarcza Fundacji wyodrębniona jest na poziome księgowym i rachunkowym.

§ 14. Działalność zakazana

Z majątku Fundacji, a także ze środków na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („osoby bliskie”).
 2. Przekazywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ IV. ORGANY FUNDACJI

§ 15. Organy Statutowe i Władze Fundacji

1. Organami Fundacji są:

          a. Zarząd Fundacji,

          b. Kapituła Fundacji,

          c. Komisja Rewizyjna.

2. Nie można łączyć funkcji członka Kapituły Fundacji i Zarządu Fundacji.

3. Nie można łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej i Zarządu Fundacji.

4. Członkowie Kapituły Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu
i Komisji Rewizyjnej w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, nie mogą też wobec członków Zarządu pozostawać w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia.

5. Członkowie Zarządu, członkowie Kapituły Fundacji, członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach otrzymywać zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków związanych z działalnością Fundacji.

6. Członkowie Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej muszą być osobami nieskazanymi prawomocnym wyrokami sądu i nie mogą być ze sobą spokrewnione.

§ 16. Kompetencje Zarządu Fundacji

1. Zarząd Fundacji jest najwyższym organem Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

      a. zmiana celów i statutu Fundacji,

      b. likwidacja Fundacji lub jej połączenie z inną fundacją,

      c. powoływanie i odwoływanie członków Kapituły Fundacji,

      d. zwoływanie posiedzeń Zarządu Fundacji.

      e. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

      f. opracowywanie rocznych budżetów i planów działania oraz sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;

     g. opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji;

     h. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

     i. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;

     j. powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;

     k. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

2. Decyzje Zarządu Fundacji podejmowane są w drodze jednomyślnych uchwał.

3. Posiedzenie Zarządu Fundacji może być zwołane przez:

     a. każdego z członków Zarządu z osobna,

     b. Fundatora.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. d. powyżej Zarząd Fundacji, poza upoważnieniem do zwołania posiedzenia Zarządu Fundacji, przyjmuje równocześnie projekty swoich uchwał.

§ 17. Skład Zarządu Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa i Wiceprezesa.
 2. Skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator na czas nieoznaczony.
 3. W skład Zarządu wchodzi Fundator.
 4. Powołując osobę do składu Zarządu Fundator wskazuje funkcję, jaką dana osoba pełni w składzie Zarządu.

§ 18. Ustanie członkostwa

Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:

1. Śmierci członka Zarządu;

 1. Odwołania przez Fundatora w szczególności w przypadku:

      a. złożenia przez członka Zarządu rezygnacji;

      b. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;

      c. naruszenia postanowień statutu Fundacji;

     d. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;

2. Niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub nieuczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu w danym roku kalendarzowym.

§ 19. Kierowanie Zarządem i składanie oświadczeń

 1. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych i innych niż majątkowe upoważniony jest:

         a. Prezes Zarządu – jednoosobowo,

         b. Wiceprezes Zarządu – jednoosobowo.

§ 20. Uchwały i odpowiedzialność Zarządu Fundacji

 1. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.
 2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

§ 21. Wynagrodzenie i wydatki

 1. Członkowie Zarządu Fundacji za swoją pracę nie pobierają wynagrodzenia.
 2. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.
 3. Wynagrodzenia wypłacane są ze środków Fundacji.
 4. W uzasadnionych przypadkach członkowie Zarządu, członkowie Kapituły Fundacji, członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków związanych z działalnością na rzecz Fundacji.

§ 22. Posiedzenia Zarządu Fundacji

 1. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 2. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Kapituły Fundacji albo innego członka Zarządu.
 3. Zebrania Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie lub poprzez konferencję z przekazem obrazu i dźwięku, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce tak przeprowadzonego posiedzenia uznaje się miejsce pobytu prowadzącego zebranie. Protokół z takiego zebrania powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.
 4. Do udziału w posiedzeniu Zarządu Fundacji – na wniosek Fundatora lub Prezesa Fundacji lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – zaprosić można łącznie lub osobno:

          a. Przewodniczącego Kapituły Fundacji;

          b. Sekretarza Kapituły Fundacji;

          c. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

          d. innych członków Kapituły Fundacji, gdy wymaga tego interes Fundacji;

          e. innych członków Komisji Rewizyjnej, gdy wymaga tego interes Fundacji.

§ 23. Kapituła Fundacji

 1. Kapituła Fundacji jest organem doradczym Fundacji.
 2. Kapituła składa się z minimum 5 członków.
 3. Kadencja członków Kapituły Fundacji wynosi 4 lata licząc od dnia powołania.
 4. Do kompetencji Kapituły Fundacji należy:

          a. wyrażanie opinii we wszelkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał  podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu Fundacji;

          b. rekomendowanie Zarządowi Fundacji podejmowanie decyzji o rozpoczęciu współpracy, zakończeniu współpracy oraz innych decyzji związanych z dwustronnymi relacjami pomiędzy podmiotami prawnymi lub osobami fizycznymi w ramach realizacji celów Fundacji;

          c. opracowywanie kalendarium przedsięwzięć istotnych do realizacji celów Fundacji;

          d. proponowanie Zarządowi Fundacji kandydatów do uzupełnienia składu Kapituły Fundacji;

          e. proponowanie Zarządowi Fundacji powołanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;

          f. wybieranie ze swojego składu:

i. Przewodniczącego Kapituły,

ii. Sekretarza Kapituły,

iii. członków Komisji Rewizyjnej.

 1. Członkowie Honorowi Kapituły Fundacji mogą być zapraszani na posiedzenia Kapituły Fundacji przez Przewodniczącego Kapituły Fundacji i mogą mieć głos doradczy nie mogą brać udziału w głosowaniach.
 2. Kapituła Fundacji może uchwalić Regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 24. Powołanie Kapituły Fundacji

 1. Powołanie Kapituły Fundacji następuje na pierwszym Posiedzeniu Zarządu Fundacji zorganizowanym jednak nie później niż w przeciągu 30 dni od daty rejestracji Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 2. Powołani członkowie otrzymują od Zarządu Fundacji Akty Powołania.

§ 25. Ustanie członkostwa w Kapitule Fundacji

 1. Członkostwo w Kapitule Fundacji ustaje z dniem:

a. odwołania przez Zarząd Fundacji w szczególności w przypadku:

i. nienależytego wypełniania funkcji członka Kapituły Fundacji;

ii. naruszenia postanowień statutu Fundacji;

iii. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;

b. upływu kadencji;

c. śmierci jej członka;

d. złożenia przez niego rezygnacji;

e. dłuższego niż rok niepełnienia obowiązków członka lub nieuczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Kapituły Fundacji w danym roku kalendarzowym.

 1. Odwołanie, o którym mowa w § 25 1 następuje w drodze uchwały Zarządu Fundacji.

§ 26. Osoby funkcyjne w Kapitule Fundacji

 1. Członkowie Kapituły Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie osoby funkcyjne zgodnie z § 23 ust. 4 lit. f.
 2. Przewodniczący i Sekretarz Kapituły Fundacji są uprawnieni do występowania w imieniu Kapituły Fundacji w okresach pomiędzy jej posiedzeniami.

§ 27. Kierowanie Kapitułą Fundacji

 1. Pracami Kapituły Fundacji kieruje jej Przewodniczący.
 2. Kapituła Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
 3. Posiedzenia Kapituły Fundacji zwoływane są przez jej Przewodniczącego lub Sekretarza z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
 4. Posiedzenia Kapituły Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
 5. Posiedzenia Kapituły Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie lub poprzez konferencję z przekazem obrazu i dźwięku, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce tak przeprowadzonego posiedzenia uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie.
 6. Posiedzenia Kapituły Fundacji są protokołowanie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez prowadzącego posiedzenie oraz wyznaczonego przezeń protokolanta.
 7. W posiedzeniach Kapituły Fundacji mogą uczestniczyć:

a. członkowie Zarządu na wniosek swój lub zaproszenie Przewodniczącego Kapituły Fundacji;

b. Honorowi Członkowie Kapituły Fundacji na zaproszenie Przewodniczącego Kapituły Fundacji;

c. a także inne osoby na zaproszenie Zarządu Fundacji lub Przewodniczącego Kapituły Fundacji.

§ 28. Uchwały Kapituły Fundacji

 1. Uchwały Kapituły Fundacji zapadają zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej połowy składu Kapituły Fundacji.
 2. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – głos Sekretarza.
 3. Uchwały Kapituły Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego również poprzez środki przekazu elektronicznego (e-mail) o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.
 4. Uchwały Kapituły Fundacji są kierowane do Zarządu Fundacji.

§ 29. Komisja Rewizyjna

 1. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje Kapituła Fundacji na drodze wyboru większością zwykłą w głosowaniu tajnym na pierwszym swoim posiedzeniu.
 2. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli oraz nadzoru Fundacji ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków:

a. Przewodniczącego;

b. Wiceprzewodniczącego;

c. Sekretarza

4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być: członkowie Zarządu Fundacji, ani Fundator, ani członkowie Kapituły Fundacji pełniący funkcję Przewodniczącego i Sekretarza.

5. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.

6. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z dniem:

a. odwołania przez Zarząd Fundacji w przypadku:

i. nienależytego wypełniania funkcji członka Kapituły Fundacji;

ii. naruszenia postanowień statutu Fundacji;

iii. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;

b. upływu kadencji;

c. śmierci jej członka;

d. złożenia przez niego rezygnacji;

e. dłuższego niż rok niepełnienia obowiązków członka lub nieuczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Komisji Rewizyjnej w danym roku kalendarzowym.

 1. Odwołanie, o którym mowa w § 29 ust. 6 następuje w drodze uchwały Zarządu Fundacji.
 2. Wybory uzupełniające do składu Komisji Rewizyjnej odbywają się niezwłocznie, tj. podczas najbliższego zebrania członków Kapituły Fundacji.
 3. Do zadań oraz uprawnień Komisji Rewizyjnej należy:

a. nadzorowanie wszystkich dziedzin działalności Fundacji, a w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji,

b. kontrolowanie stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji,

c. opiniowanie planów dotyczących działalności Fundacji;

d. składanie wniosków do Zarządu Fundacji;

e. wszczynanie postępowań wyjaśniających;

f. sporządzanie oceny działalności Fundacji.

 1. Wszelkie wnioski Komisji Rewizyjnej składane są Kapitule Fundacji.

ROZDZIAŁ V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30. Zmiana Statutu Fundacji

Zmiana statutu Fundacji a w tym i jej celów wymaga Uchwały Specjalnej, którą podejmuje jednogłośnie Zarząd Fundacji w głosowaniu jawnym przy obecności wszystkich jego członków.

§ 31. Połączenie z innymi podmiotami

Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga Uchwały Specjalnej, którą podejmuje Zarząd Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w głosowaniu jawnym przy obecności wszystkich jego członków.

§ 32. Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.
 2. Likwidacja Fundacji wymaga Uchwały Specjalnej, którą podejmuje jednogłośnie Zarząd Fundacji w głosowaniu jawnym przy obecności wszystkich jego członków.
 3. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 6 Statutu. Zarząd Fundacji podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele na jaki majątek zostanie przeznaczony.

§ 33. Sprawozdawczość

Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 3 Statutu, corocznie sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym w terminach prawem określonych.

§ 34. Moc prawna

Nowy Statut wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu o jego zmianie w Krajowym Rejestrze Sądowym.


STATUT aktualny z dn. 12.03.2021 r. PDF do pobrania

STATUT poprzedni z dn. 21.02.2017 r. PDF do pobrania