O Fundacji

Fundacja REFFORM na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych oraz Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji została ustanowiona przez fundatora Roberta Strzeleckiego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 8 kwietnia 2016 roku przed notariusz Anitą Hnatyszyn w jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy Al. Niepodległości nr 35 lokal 4 za numerem repertorium A 1204/2016. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016, poz. 40).

Jest organizacją pozarządową działającą w sferze pożytku publicznego na podstawie i w ramach obowiązującego prawa.

Jej siedzibą jest Miasto Stołeczne Warszawa a terenem działania obejmuje Rzeczpospolitą i zagranicę.

Nadzór nad organizacją sprawuje minister właściwy dla spraw zabezpieczenia społecznego oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Władzami Fundacji są Zarząd, Kapituła oraz Komisja Rewizyjna.


   ||   KRS 0000664481   ||   NIP 1132931090   ||   REGON 366605863   ||

Numer IBAN: PL23114020040000360276712428