Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FUNDACJI REFFORM

I. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://fundacjarefform.pl/sklep, zwanego dalej „Sklepem”.

2. Sklep prowadzony jest przez Fundację REFFORM z siedzibą w Warszawie przy Siedleckiej 37B/59, 03-768 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000664481, posiadającą NIP 1132931090 oraz REGON 366605863.

3. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

4. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.

II. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu będącego w ofercie Sklepu.

III. Polityka prywatności

1. Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE].
2. Administratorem Danych osobowych jest Fundacja REFFORM z siedzibą w Warszawie przy Siedleckiej 37B/59, 03-768 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000664481, posiadającą NIP 1132931090 oraz REGON 366605863.
3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności  w celu:

 • zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,
 • doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie,
 • wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,
 • zaksięgowania transakcji systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,
 • przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów przez okres 36 miesięcy.

4. Sklep nie wysyła newsletterów i nie prowadzi działań marketingowych z wykorzystaniem danych klientów.
5. Sklep przekazuje i nie udostępnia danych klientów podmiotom trzecim, w tym zagranicznym.
6. Dane podane w trakcie składania zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy są przetwarzane wyłącznie w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki.
7. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
8. Administrator Danych informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.
9. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

 IV. Zasady dokonywania zakupów i koszty wysyłki

1. Zamówienie można składać na dwa sposoby:

 • złożyć je za pomocą sklepu i formularza zamówienia – adres podany na stronie sklepu,
 • przesłać pod adres poczty elektronicznej biuro@fundacjarefform.pl wiadomość z informacją o wybranym towarze oraz o liczbie zakupionych sztuk i o wyborze opcji dostawy.

2. Klient składający zamówienie poprzez email w wiadomości podaje także adres dostawy lub wybiera formę odbioru osobistego.
3. Obsługa sklepu w odpowiedzi przesyła potwierdzenie zamówienia wraz z podaniem kosztu całkowitego brutto, tj. ceny produktu(-ów) i kosztu dostawy.
4. Klient wykonuje przelew bankowy na rachunek Fundacji REFFORM, tj.: PL23114020040000360276712428 lub poprzez PayPal oraz podaje numer zamówienia otrzymanego wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia.
5. W przypadku wybrania opcji odbioru osobistego możliwa jest wyłącznie płatność za pomocą karty płatniczej.
6. Fundacja nie przyjmuje płatności gotówką przy odbiorach osobistych.
7. Sklep zobowiązuje się dostarczenia rzeczy w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania zapłaty na koncie.

IV. Reklamacje

1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93  ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827  z dnia 24 czerwca 2014 r.). Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (towar)  ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

2. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres: biuro@fundacjarefform.pl .
3. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
5. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
6. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

V. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)  Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy  bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu,  w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Sklep dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu  od umowy drogą elektroniczną na adres: biuro@fundacjarefform.pl . Po otrzymaniu oświadczenia drogą elektroniczną, Sklep niezwłocznie prześle Klientowi, na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony jako załącznik do regulaminu oraz zostanie dołączony przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki produktu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
  lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,  których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
  w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych  z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,
  jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
  jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Fundacja REFFORM, ul. Siedlecka 37B/59, 03-768 Warszawa na swój koszt lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym, odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy
(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
6. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,  który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku  z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

VI. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu  z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

4. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl

5. Biurem właściwym do składania skarg w zakresie przetwarzania danych osobowych jest:

Biuro Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00    fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl

Infolinia Konsumencka:

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
mailto:uokik@uokik.gov.pl
tel. 
801 440 220 oraz 22 290 89 16
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z biurem biuro@fundacjarefform.pl .

 

——————————————- KONIEC REGULAMINU —————————————–

Regulamin w formie PDF