Terminologia

1% od podatku – idea tego mechanizmu polega na tym, że podatnik sam może zadecydować, jak i komu przekazać 1% ze swojego podatku. Jeśli tego nie zrobi, to podatek trafi tam, gdzie miał trafić pierwotnie, a więc do Skarbu Państwa. By przekazać 1% z Twojego podatku Fundacji należy po prostu wpisać KRS wybranej OPP w odpowiednim miejscu w zeznaniu rocznym PIT oraz – jeśli trzeba – podać nazwę celu.

Darowizna –  art. 888 kodeksu cywilnego mówi, że darowizna to forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku. Koniecznie warto zaznaczyć, że o darowiźnie mówmy wówczas, gdy  dzielimy się swoją własnością, czyli przekazujemy pieniądze z własnej kieszeni lub przekazujemy sprzęty, które do nas należą. Podstawowymi cechami darowizny są (określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych): możliwość przekazania darowizny organizacji działającej na rzecz określonych w ustawie celów społecznych, przekazanie darowizny odbywa się w roku podatkowym, z którego się rozliczamy, możliwość pomniejszenia podstawy do opodatkowania o kwotę darowizny, obowiązek sprawozdania otrzymanych darowizn, jeśli były podstawą do odliczenia podatkowego u darczyńcy. Darczyńcami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne (firmy, spółki itd.). Stowarzyszenia i fundacje korzystają z ofiarności zarówno jednych, jaki i drugich. Mogą także – jako osoby prawne – same przekazać darowiznę innej organizacji. Dla darczyńcy przekazującego pieniądze, który chce skorzystać z odliczenia podatkowego, wystarczający jest dowód przelewu bankowego potwierdzający przekazanie darowizny pieniężnej.

Dyskryminacja to sytuacja, w której człowiek ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną,  jest traktowany mniej korzystnie niż jest, byłby traktowany inny człowiek w porównywalnej sytuacji ( cyt. za https://www.rpo.gov.pl/ )

KRS – czyli Krajowy Rejestr Sądowy, to ogólnopolski spis podmiotów, takich jak: spółki, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, fundacje oraz dłużników. Jest on prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wybrane sądy rejonowe.

OPP -czyli Organizacja Pożytku Publicznego – termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W praktyce często mylone są pojęcia „organizacji pożytku publicznego” i „działalności pożytku publicznego”.

Więź społeczna – socjologiczny całokształt stosunków, zależności i podobieństw między członkami zbiorowości, grupy społ. lub społeczeństwa, decydujących o tym, że tworzą one względnie zwarte i wyodrębniające się spośród innych całości (cyt. za http://encyklopedia.pwn.pl )

Wykluczenie społeczne to sytuacja, w której dana jednostka będąca członkiem społeczeństwa nie może normalnie uczestniczyć w działaniach obywateli tego społeczeństwa, przy czym ograniczenie to nie wynika z jej wewnętrznych przekonań, ale znajduję się poza kontrolą wykluczonej jednostki. Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem wielowymiarowym i w praktyce oznacza niemożność uczestnictwa w życiu gospodarczym, politycznym jak i kulturowym, w wyniku braku dostępu do zasobów, dóbr i instytucji, ograniczenia praw społecznych oraz deprywacji potrzeb (cyt. za: https://mfiles.pl/)