Współpraca

W ramach działalności Statutowej oraz działań pożytku publicznego Fundacja REFFORM współpracuje z następującymi podmiotami:

Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group z siedzibą w Warszawie wpisanego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy. Wspólnie podejmować będziemy działania zmierzające do integracji środowiskowej poprzez organizowanie/współorganizowanie przedsięwzięć kulturalno-społecznych i edukacyjnych.  


Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”, Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami”, Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”, Stowarzyszenie Pomoc Socjalna, Stowarzyszenie Bears of Poland, jako konsorcjum w celu realizacji zadania publicznego finansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawę. Projekt ten ma na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w m. st. Warszawa w latach 2018-2020 .


pozytywni_logo

Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy – wspieramy akcje charytatywne prowadzone przez tę Fundację, utrzymujemy stały roboczy kontakt. Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy jest organizacją zajmującą się głównie edukacją i profilaktyką z zakresu problematyki HIV/AIDS oraz STI. Swoją działalność kieruje przede wszystkim do ludzi młodych, skłonnych do podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych. Zajmuje się pomocą i wsparciem dla osób żyjących z HIV, szczególnie tych, które nie dawno dowiedziały się o swoim zakażeniu.


Stowarzyszenie Bears of Poland do swoich głównych celów zalicza, m. in., prowadzenie działań związanych z edukacją, w szczególności edukacją społeczną na rzecz tolerancji wobec zjawiska homoseksualności, biseksualności i transseksualności, promocję zdrowia, w szczególności zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego, upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka, w szczególności działania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji, zwłaszcza dyskryminacji ze względu na tożsamość, orientację psychoseksualną i płeć a także szereg innych. Większość tych celów jest zbieżna z celami Fundacji REFFORM, w tym: integracja środowiskowa, pomoc chorym, starszym oraz działania na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych. W tych oraz innych obszarach Stowarzyszenie Bears of Poland i Fundacja REFFORM będę współdziałać i współpracować.


Stowarzyszenie Klub Sportowy Chillli od wielu lat wspiera i rozwija sportowe pasje u osób ze środowiska LGBT. Upowszechnianie, promocja kultury fizycznej, budowanie motywacji poprzez sport u osób dyskryminowanych ze względu na orientację seksualną – to nasz główny cel. Czynne uprawianie sportu pomaga budować pewność siebie oraz przyczynia się do lepszego odnalezienia się w świecie, gdzie często spotykają nas nieprzyjemności związane z wykluczeniem i brakiem tolerancji. Poprzez działanie Stowarzyszenia pragniemy uświadamiać, że nikt, niezależnie od wyznawanej wiary, koloru skóry czy orientacji seksualnej, nie powinien czuć się odrzucony.


PlanetRomeo wspierało naszą kampanię zbierania darowizn poprzez przekazanie 1% innej organizacji pozarządowej. Portal od kilku lat prowadzi także swoje akcje pomocowe dla społeczności LGBT+ w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Ich programy fundacyjne znane są na całym świecie, w tym w krajach Afryki i Azji.


Przy realizacja swoich celów statutowych Fundacja współpracuje na stałe z 2 psychologami i 1 radcą prawnym i 1 adwokatem.