Dla Mediów


Fundacja REFFORM została założona …

… w dniu 8 kwietnia 2016 roku przez fundatora Roberta Strzeleckiego. W dniu 12 kwietnia 2016 roku stosowne dokumenty rejestracyjne zostały złożone w Sądzie Rejonowym w Warszawie – Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 21 lutego 2017 roku Krajowy Rejestr Sądowy ujawnił wpisanie Fundacji REFFORM do rejestru fundacji i z tym dniem Fundacja REFFORM uzyskała osobowość prawną.


Robert Strzelecki (ur. w 1967 r.) – fundator …

… w akcie założycielskim określił, że Fundacja REFFORM jest organizacją pozarządową działającą w sferze pożytku publicznego na podstawie i w ramach obowiązującego prawa. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa a terenem działania obejmuje Polskę i zagranicę.


Nadzór nad organizacją sprawuje …

… minister właściwy dla spraw zabezpieczenia społecznego oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Władzami Fundacji są Zarząd, Kapituła oraz organ nadzoru – Komisja Rewizyjna.


Władzę w Fundacji stanowią …

… dwuosobowy Zarząd Fundacji oraz 6-osobowa Kapituła Fundacji wraz z Komisją Rewizyjną. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację na zewnątrz we wszystkich relacjach dwu- i wielostronnych, upoważniony jest do podpisywania zobowiązań, umów i innych aktów prawnych koniecznych do wykonywania swoich statutowych obowiązków.


W Fundacji prowadzone są następujące programy:

oraz wolontariat i patronat nad środowiskowymi Wyborami Multifetyszowymi w Polsce.


Fundacja współpracuje …

… na stałe z 3 psychologami i psychoterapeutami, organizacjami pozarządowymi i bierze udział w konsorcjum organizacji pozarządowych i projekcie finansowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. W skład konsorcjum wchodzą:

  • Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy” 
  • Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami”
  • Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”
  • Stowarzyszenie Pomoc Socjalna
  • Fundacja Refform na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych oraz Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji
  • Stowarzyszenie Bears of Poland.

Ponadto

Fundacja w ramach swojej działalności statutowej składa zapytania do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, organizuje i wspiera akcje przeciw dyskryminacyjne i anywykluczeniowe. Promuje zdrowie i buduje więzi społeczne.


Logotyp fundacji do pobrania: