Dla Mediów


Fundacja REFFORM została założona …

… w dniu 8 kwietnia 2016 roku przez fundatora Roberta Strzeleckiego. W dniu 12 kwietnia 2016 roku stosowne dokumenty rejestracyjne zostały złożone w Sądzie Rejonowym w Warszawie – Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 21 lutego 2017 roku Krajowy Rejestr Sądowy ujawnił wpisanie Fundacji REFFORM do rejestru fundacji i z tym dniem Fundacja REFFORM uzyskała osobowość prawną.


Robert Strzelecki – fundator …

… w akcie założycielskim określił, że Fundacja REFFORM jest organizacją pozarządową działającą w sferze pożytku publicznego na podstawie i w ramach obowiązującego prawa. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa a terenem działania obejmuje Polskę i zagranicę.


Nadzór nad organizacją sprawuje …

… minister właściwy dla spraw zabezpieczenia społecznego oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Władzami Fundacji są Zarząd, Kapituła oraz organ nadzoru – Komisja Rewizyjna.


Władzę w Fundacji stanowią …

… dwuosobowy Zarząd Fundacji oraz 6-osobowa Kapituła Fundacji wraz z Komisją Rewizyjną. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację na zewnątrz we wszystkich relacjach dwu- i wielostronnych, upoważniony jest do podpisywania zobowiązań, umów i innych aktów prawnych koniecznych do wykonywania swoich statutowych obowiązków.


W Fundacji prowadzone są następujące programy:

oraz wolontariat i patronat nad środowiskowymi Wyborami Multifetyszowymi w Polsce.


Fundacja współpracuje …

… na stałe z prawnikami, psychologami i psychoterapeutami, organizacjami pozarządowymi a ponadto bierze udział w konsorcjum organizacji pozarządowych i projekcie finansowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa o nazwie RAZEM PLUS II (2018-2020). W skład konsorcjum wchodziły następujące organizacje:

  • Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy” 
  • Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami”
  • Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”
  • Stowarzyszenie Pomoc Socjalna
  • Fundacja Refform na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych oraz Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji
  • Stowarzyszenie Bears of Poland.

Ponadto

Fundacja w ramach swojej działalności statutowej składa zapytania do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, organizuje i wspiera akcje przeciw dyskryminacyjne i anywykluczeniowe. Promuje zdrowie i buduje więzi społeczne.

Zarząd Fundacji powołuje przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Wyborów Multifetyszowych w Polsce – imprezy o charakterze kulturalno-rozrywkowej i integrującej pokolenia osób związanych ze środowiskiem fetyszowym. Podczas tej imprezy społeczność wybiera swoich przedstawicieli, którzy reprezentują Polskę na arenie międzynarodowej.

Fundacja jest prawnym właścicielem znaku towarowego Mister Rubber Poland.


Logotyp fundacji do pobrania: