Dla Mediów

Fundacja REFFORM została założona w dniu 8 kwietnia 2016 roku przez fundatora Roberta Strzeleckiego. W dniu 12 kwietnia 2016 roku stosowne dokumenty rejestracyjne zostały złożone w Sądzie Rejonowym w Warszawie – Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 21 lutego 2017 roku Krajowy Rejestr Sądowy ujawnił wpisanie Fundacji REFFORM do rejestru fundacji i z tym dniem Fundacja REFFORM uzyskała osobowość prawną.

Robert Strzelecki (ur. w 1967 r.) – fundator w akcie założycielskim określił, że Fundacja REFFORM jest organizacją pozarządową działającą w sferze pożytku publicznego na podstawie i w ramach obowiązującego prawa. Jej siedzibą jest Miasto Stołeczne Warszawa a terenem działania obejmuje Rzeczpospolitą i zagranicę. Nadzór nad organizacją sprawuje minister właściwy dla spraw zabezpieczenia społecznego oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Władzami Fundacji są Zarząd, Kapituła oraz Komisja Rewizyjna.

Logotyp fundacji do pobrania:


Władzę w Fundacji stanowią: dwuosobowy Zarząd Fundacji oraz 6-osobowa Kapituła Fundacji wraz z Komisją Rewizyjną. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację na zewnątrz we wszystkich relacjach dwu- i wielostronnych, upoważniony jest do podpisywania zobowiązań, umów i innych aktów prawnych koniecznych do wykonywania swoich statutowych obowiązków.