Jak gospodarujemy funduszami?

Przejrzystość (lub jak ktoś woli nowoczesne słowo, to transparentność) w gospodarowaniu środkami publicznymi to obowiązek każdej organizacji działającej w sferze pożytku publicznego i każdej organizacji pozarządowej.

Gospodarowanie finansami zgodnie z prawem, to głównie domena biur księgowych /rachunkowych/ i organów wykonawczych takich, jak Zarządy.

A kto konkretnie i na jakich polach zajmuje się kontrolą?


Kontrola finansów w Fundacji REFFORM odbywa się na 3 płaszczyznach:

 1. Wewnętrznej – zgodnie ze Statutem obowiązek kontrolny spoczywa na organie kontroli, jakim jest Komisja Rewizyjna zarejestrowana przez sąd rejestrowy (Krajowy Rejestr Sądowy). Nazwiska osób wchodzących w jej skład są ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym. Komisja Rewizyjna sama z siebie lub w systemie okresowym może i powinna dokonywać kontroli. Może występować do Zarządu Fundacji z pytaniami, prośbami o wyjaśnienie, o udostępnienie dokumentów (faktur, przelewów), sprawdzać jak wydatkowano środku, na co, dlaczego. Kontrola zawsze kończy się protokołem pokontrolnym podpisanym przez jej członków.
 2. Zewnętrznej – ze względu na właściwą przynależność Fundacji według obszarów działalności (tu: minister właściwy dla spraw społecznych oraz Prezydent M. St. Warszawy) zgodnie ze Statutem Fundacji. Instytucje te głównie sprawdzają merytorycznie przesłane sprawozdania, oceniają je pod kątem zgodności ze statutem Fundacji, w przypadku podejrzenia o naruszanie przepisów prawa – zażądać wyjaśnić a w ostateczności nawet złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rozwiązanie organizacji.
 3. Sądowniczej – poprzez organ rejestrowy (Krajowy Rejestr Sądowy) i jego mechanizmy kontroli. Sąd rejestruje wszystkie zmiany w składzie organów Fundacji, gromadzi sprawozdania, uchwały mające wpływ na finanse (np. zatwierdzające bilans roczny) i istotne zmiany w formie działania fundacji, zmiany w statucie, zmiany w składzie organów Fundacji. W przypadku jakichkolwiek niejasności, nieprawidłowości, naruszeń terminów, procedur i prawa – wzywa do złożenia wyjaśnień a w ostateczności może organizację rozwiązać.

Sprawozdawczość

Fundacja co roku składa określone prawem sprawozdania i bilans finansowy do właściwego sądu rejestrowego poprzez portal e-KRS.

Wszystkie rozliczenia są jawne a dostęp do nich jest przez 24 godzinę na dobę. W celu sprawdzenie czy dana organizacja złożyła sprawozdanie i czy jest wystarczy wpisać numer KRS na stronie:
https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df

Wykaz aktualnie złożonych dokumentów sprawozdawczych <<< KLIKNIJ TUTAJ>>>


Decyzje finansowe

W Fundacji REFFORM przyjęto zasadę, że każda istotna decyzja pociągająca za sobą skutki finansowe jest podejmowana gremialnie na forum Zarządu Fundacji, często także konsultowana z Kapitułą Fundacji.

Podjęcie decyzji finansowej jest zapisywane w formie uchwały (wykaz uchwał). Wszystkie uchwały są dostępne dla członków Komisji Rewizyjnej.


Przykład bilansu za 2018: struktura wydatków i dochodów

O tym jak gospodarowaliśmy finansami w 2018 roku mówi bilans sporządzony przez biuro księgowe, którego obowiązek posiadania nakłada stosowna ustawa.

Poniżej ukazujemy w sposób graficzny strukturę zysków i wydatków w 2018 roku:


Największy zysk i koszt

Jak widać ponad 67,14% wszystkich środków Fundacji to darowizny od osób fizycznych i prawnych. To główne źródło pozyskiwania funduszy na działalność. Bez nich w zasadzie nie moglibyśmy planować, organizować, współorganizować żadnych przedsięwzięć.

Największym kosztem (ponad 20,34%) są opłaty za: prowadzenie 1 głównego konta i 4 subkont bankowych, za przelewy bankowe, za bezpieczny serwer i utrzymanie na nim domen internetowych, za certyfikaty SSL do stron www będących w posiadaniu Fundacji. Ten koszt w roku 2021 został zminimalizowany poprzez zamknięcie rachunków pomocniczych.


Rozwiniecie niektórych wskaźników bilansu za 2018 rok

Koszty

 • usługi księgowe i prawne (2.942,00 zł) – na ten koszt składają się: 12 opłat miesięcznych w wartości 184,50 zł za prowadzenie księgowości i jedna pomoc prawna o wartości łącznej 728,00 zł (przygotowanie dokumentów dla osoby szkalowanej przez stalkera, spotkanie i czas pracy prawnika)
 • koszty wynagrodzeń (3.840 zł) – to wynagrodzenia psychologów i psychoterapeutów (3 osoby) prowadzących spotkanie, sesje terapeutyczne, porady na podstawie faktur i rachunków oraz wynagrodzenie lekarza prowadzącego warsztat podczas zlotu integracyjnego w m. Tresna
 • koszt obozów integracyjnych (2.522,50 zł) – to koszt przygotowania obozu ze strony Fundacji, w tym: opłata za grę terenową zorganizowaną dla uczestników, koszty udziału osób organizujących przedsięwzięcia (np. warsztaty), koszt 1 doby pobytu w ośrodku w trakcie wizji lokalnej
 • kampania promujące cele Fundacji (3.644,72 zł) – produkcja roll-upów, ulotek, wpinek Fundacyjnych, koszty reklamy na FB (za kliknięcie – PPC), produkcja plakatów na imprezy promujące programy fundacyjne

Przychody

 • sprzedaż produktów (2.899,00 zł) – to sprzedaż kalendarzy na rok 2019 oraz wpinek fundacyjnych
 • darowizny (16.320,05 zł) – dobrowolne wpłaty na konto Fundacji w PLN lub w innej walucie
 • zbiórki uliczne (1.194,40 zł) – to łączna kwota wszystkich kwest do puszek fundacyjnych w trakcie imprez środowiskowych w Polsce i za granicą
 • odsetki na rachunku (94,78 zł) – to odsetki na rachunku bankowym z aktualnego salda, wyliczane miesięcznie

RAZEM PRZYCHODY: 24.308,23 PLN
RAZEM KOSZTY: 22.225,20 PLN
WYNIK FINANSOWY DOCHÓD: 2.083,03 PLN

91,43% środków finansowych wydajemy na działania statutowe Fundacji REFFORM i tylko 8,56%, to dochód Fundacji, który zgodnie z uchwałą zawsze przekazywany jest na dalszą działalność statutową.


Dla kogo to wszystko?

Fundacja działa w 4 obszarach zgodnych z jej nazwą:

 • promocji zdrowia
 • budowania więzi społecznych
 • przeciwdziałania wykluczeniom
 • przeciwdziałania dyskryminacji

a beneficjentami działań Fundacji REFFORM są osoby ze środowiska Multi Fetysz Poland (MFP), środowiska Bears of Poland (BOP) oraz osoby niezrzeszone w żadnym z powyższych korzystające z programów prowadzonych oraz przedsięwzięć organizowanych przez Fundację REFFORM.

W trakcie prowadzonych przez Fundację programów i przedsięwzięć w latach 2017 – 2022 dotarliśmy do następującej (ogólnej) liczby osób w następujących przedsięwzięciach:

 • 31 osób podczas I Fetish Camp (Sielpia, 2016)
 • 31 osób podczas II Fetish Camp (Sielpia, 2017, wiosna)
 • ok. 100 osób podczas Wyborów Mister Rubber Poland 2017 (Warszawa, 2017)
 • 21 osób podczas III Fetish Camp (Sielpia, 2017, jesień)
 • ok. 150 osób podczas VII Turnieju Tenisowego LGBT – Chillli Tennis Open (Katowice, 2017)
 • ok. 200 osób podczas piFFka – zbiórka datków na program „The Nest” (Berlin, 2017)
 • ok. 240 osób podczas Wyborów Mister Bear Poland 2018 (Poznań, 2017)
 • 160 osób podczas IV Fetish Camp i X Bear Zlotu (Tresna, 2018)
 • 12 osób na warsztatach o poczuciu własnej wartości oraz seksie i relacjach (Warszawa, 2018)
 • 24 osoby na warsztatach w ramach konsorcjum RAZEM PLUS II (Warszawa, 2018)
 • ok. 200 osób podczas piFFka i zbiórka datków na program „The Nest” (Berlin, 2018)
 • ok. 220 osób podczas piFFka (Berlin, 2019)
 • ok. 120 osób podczas Wyborów Mister Rubber Poland 2018 (Warszawa)
 • 143 osoby podczas Bear & Fetish Camp (Skowronki, 2019)
 • 24 osoby na warsztatach w ramach konsorcjum RAZEM PLUS II (Warszawa, 2019)
 • ponad 350 osób podczas poznańskich imprez środowiska Bears of Poland i MFP (Poznań, 2019)
 • ponad 250 osób na Wyborach Mister Rubber i Mister Leather Poland (Warszawa, 2019)
 • ponad 300 osób podczas poznańskich imprez środowiska Bears of Poland i MFP w 2020 (Poznań, 2020)
 • ponad 500 osób podczas kolejnych spotkań środowiskowych w ramach U-BOOT (10 edycji x średnio 50 osób)
 • ok. 20 osób podczas kolacji organizowanych przez PLUG (Polish Leather Uniform Group)
 • ponad 200 osób podczas poznańskich imprez środowiska Bears of Poland i MFP w 2021 (Poznań, 2021)
 • ponad 150 osób podczas imprez integracyjnych w ramach Bear Pride w Poznaniu w roku 2022
 • 47 osób zgłoszonych do programu „The Nest” (dane z dnia: 28.02.2023 r.)

LICZBA OGÓLNA: blisko 3500 osób (3488)


Statut i klauzula o niepobieraniu wynagrodzenia

Statut Fundacji REFFORM (§15) mówi, że członkowie organów Fundacji (Zarządu, Kapituły, Komisji Rewizyjnej) za swoją pracę i działalność nie pobierają wynagrodzenia.

Oznacza to, że czas spędzony na planowaniu, organizacji, uczestnictwie we wszystkim w czym Fundacja bierze udział jest czasem prywatnym osób będących członkami organów Fundacji i ten czas przeznaczają na pracę w organach Fundacji dobrowolnie oraz nieodpłatnie.


Współpraca

Fundacja wypełniając swoje cele statutowe współpracuje z 5 organizacjami a także korzystało z dotacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (w talach 2018-2020), jako członek konsorcjum organizacji pozarządowych RAZEM PLUS II.

Aktualnie Fundacja nie korzysta z żadnych grantów, programów, a ni pomocy innych organizacji czy instytucji państwowych.


Darowizny od Fundacji REFFORM

 • polska fetyszowa społeczność LGBT wzięła udział w akcji pomocy dla prześladowanych osób LGBT w Czeczenii. Łącznie zebrano na ten cel kwotę 1505 USD i przelano ją na konto Russian LGBT Network, która to pomaga na miejscu w terenie osobom LGBT z Czeczenii.
 • przekazaliśmy 500 zł na podstawie umowy darowizny na konto Fundacji Cicha Tęcza [KRS: 0000726474 ] na działalność statutową
 • wsparliśmy darowizną rzeczową DPS – Braniewo
 • przekazaliśmy darowiznę K. Grubie na pomagam.pl