Sprawozdania merytoryczne i finansowe

Fundacja ma obowiązek przedłożenia corocznego sprawozdawania z działalności wobec właściwego, ze względu na rodzaj swojej działalności, ministra (art. 12 ust. 2). Ministrem właściwym jest wybrany przez fundatora minister sprawujący nad fundacją nadzór – zazwyczaj minister merytoryczny. Sprawozdania skłądamy także do Prezydent M. St. Warszawy oraz do Komisji Rewizyjnej.


ZA ROK 2017

Sprawozdanie finansowe (bilans i rachunek zysków i strat) <<< TUTAJ >>>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego <<<TUTAJ>>>

Sprawozdanie merytoryczne <<<TUTAJ>>>