OŚWIADCZENIE

Warszawa, 31 października 2019 r.

ZARZĄDU FUNDACJI REFFORM
NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA, BUDOWANIA WIĘZI SPOŁECZNYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIOM I DYSKRYMINACJI

W związku z opublikowanym w dniu 30 października 2019 roku na łamach Gazety Polskiej materiale Grzegorza Wierzchołowskiego pt. Trzaskowski, fundacja i sex shopy. Naciągacze i obciążniki jąder oraz podatników, Zarząd Fundacji REFFORM oświadcza, że:

1. Fundacja REFFORM na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych oraz Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji (dalej: Fundacja REFFORM), to organizacja działająca w obszarze pożytku publicznego zarejestrowana przez sąd rejestrowy w Warszawie (XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000664481) w dniu 21 lutego 2017 roku na podstawie złożonych dokumentów, w tym: Statutu Fundacji i aktu fundacyjnego. Rejestracja przez sąd rejestrowy potwierdziła ponad wszelką wątpliwość, że Fundacja REFFORM spełniła wszelkie wymagania formalne, by rozpocząć swoją działalność zgodnie z polskim prawem.

2. Fundator Fundacji REFFORM w akcie notarialnym powołującym Fundację REFFORM do życia nie tylko przekazał swoje prywatne środki finansowe na jej działalność ale także określił obszary działania Fundacji, a także komu Fundacja podlega w zakresie merytorycznych rozliczeń działalności i są to:

  • minister właściwy dla spraw zabezpieczenia społecznego
  • oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Zgodnie z przepisami prawa rozliczenia finansowe składa Fundacja także do sądu rejestrowego (KRS). Z obowiązków powyższych Fundacja REFFORM wywiązuje się w terminie i bez jakichkolwiek naruszeń prawa.

3. Fundacja swoją działalnością obejmuje dużą grupę osób, w tym osoby LGBT+, które korzystają z pomocy Fundacji na co dzień w kilku obszarach, tj. z pomocy prawnej i pomocy psychologicznej w tym w formie pomocy terapeutycznej i warsztatowej. Fundacja ponadto organizuje przedsięwzięcia mające na celu budowanie więzi społecznych, prowadzi program pomocowy The Nest i działa na polu antydyskryminacyjnym. Nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z handlem produktami dla dorosłych.

4. Działalność Fundacji jest finansowa przede wszystkim z datków od osób prywatnych oraz przedsiębiorców, z darowizn, z prowadzonych aukcji i zbiórek publicznych. Sprawozdania finansowe z tych działań są jawne i znajdują się na stronach internetowych Fundacji REFFORM oraz w aktualnych sprawozdaniach.

5. W roku 2018 Fundacja REFFORM, jako członek konsorcjum sześciu organizacji pozarządowych o nazwie RAZEM PLUS II otrzymała od Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy kwotę 2220 zł na organizację zadania publicznego w zakresie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla osób żyjących z HIV w grupie MSM z M. St. Warszawy i te warsztaty zorganizowała, opłaciła i rozliczyła zgodnie z wymogami.

Dotacja w 2018 roku

6. Taką samą dotację Fundacja otrzymała w 2019 roku i zamierza w pełni ją zrealizować i rozliczyć zgodnie z celami zadania publicznego.

Dotacja w 2019 roku

6. Zarząd Fundacji jest wdzięczny władzom M. St. Warszawy za rozumienie aktualnych potrzeb Polek i Polaków w zakresie prowadzenia edukacji profilaktycznej osób LGBT+ oraz prowadzenie programów i przeznaczania środków na taką działalność.

ZARZĄD FUNDACJI