Sprawozdanie za 2019 rok

Jak co roku każda takie organizacje, jak fundacje i stowarzyszenia składają sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) oraz sprawozdania merytoryczne ze swojej działalności.

Sprawozdania finansowe są przesyłane do repozytorium dokumentów finansowych Ministerstwa Sprawiedliwości a merytoryczne – do organów nadzorujących – w naszym przypadku to Prezydent M. St. Warszawy oraz ministerstwo właściwe dla spraw społecznych.

W 2019 roku Fundacja może pochwalić się następującymi wskaźnikami:

  • przychód razem: 45.556,03 zł
  • koszty razem: 39.893,20 zł
  • dochód: 5.662,83 zł

W 2019 roku Fundacja przyjęła 12 nowych zgłoszeń od osób potrzebujących pomocy. Z naszej pomocy psychologicznej oraz prawnej na koniec roku korzystało stale 6 osób.

Dodatni wynik finansowy Fundacja przeznaczy na dalszą działalność statutową.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe i merytoryczne dostępne są na stronie https://fundacjarefform.pl/sprawozdania-merytoryczne/

Dziękuję w imieniu Zarządu oraz Kapituły i dodam, że jeszcze nie otrzymaliśmy Waszego 1% z podatku! Wciąż czekamy na rozliczenie od naszego partnera – Pozytywnych w Tęczy.